SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w BRONINIE
  • Dane przygotował/a: Agnieszka Kowalska

Należności – 20 576,06
Zobowiązania – 491 180,81
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. - 4 003,66
Majątek ruchomy – 1 227 567,99
Majątek nieruchomy – 6 204 089,19

ZAŁĄCZNIKI:
Bilans za rok 2022
Rachunek zysków i strat za rok 2022
Zestawienie zmian w funduszach za rok 2022
Informacja dodatkowa